Algemene voorwaarden donaties en sponsoring

U doneert aan onderstaande ontvangende partij:
Stichting Entgen Luijten, statutair gevestigd te Limbricht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83461663.  E-mail: info@entgenluijten.nl

Artikel 1. Definities (alfabetisch)
1.1.Donatie: Een door de gevende partij aan Stichting Entgen Luijten geschonken geldbedrag, of goederen in natura.
1.2. Donatieformulier: Middel om online een donatie te doen aan Stichting Entgen Luijten.
1.3. Gevende partij: De natuurlijke- of rechtspersoon die middels iDEAL, of middels een elektronische machtiging, via de website van Stichting Entgen Luijten, een donatie doet aan Stichting Entgen Luijten, of zich aanmeldt als sponsor/donateur.
1.4. Statuten: Stichting Entgen Luijten heeft tot doel, het opdracht geven aan een kunstenares voor het vervaaardigen van een beeld ter nagedachtenis aan Entgen Luijten.
1.5. Online doneren: Het geven van geld middels een elektronisch betaalsysteem of via een elektronische machtiging via de website van Stichting Entgen Luijten aan Stichting Entgen Luijten.
1.6. Ontvangende partij: De rechtspersoon Stichting Entgen Luijten die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.
1.7. Overeenkomst: De overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.
1.8. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ontvangende partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt
van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Stichting Entgen Luijten.
2.2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze algemene voorwaarden.
2.3. Stichting Entgen Luijten behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, Stichting Entgen Luijten
3.1. Online donaties komen volledig ten goede aan Stichting Entgen Luijten.
3.2. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Stichting Entgen Luijten nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van Stichting Entgen Luijten is bijgeschreven.
3.3. Aansprakelijkheid: Stichting Entgen Luijten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart Stichting Entgen Luijten voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan Stichting Entgen Luijten.

Artikel 4. Rechten gevende partij
4.1. De gevende partij heeft het recht informatie te verkrijgen over de voortgang van het project van Stichting Entgen Luijten.

Artikel 5. Plichten Stichting Entgen Luijten
5.1. Stichting Entgen Luijten verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.
5.2. Stichting Entgen Luijten neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Stichting Entgen Luijten aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
5.3. Alle personen die namens Stichting Entgen Luijten bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 6. Plichten gevende partij
6.1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
6.2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie of een online aanmelding als vaste sponsor/donateur alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;
6.3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.
6.4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens
7.1. Stichting Entgen Luijten verwerkt de door de gevende partij aan Stichting Entgen Luijten verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld.
7.2. Deze persoonsgegevens worden door Stichting Entgen Luijten verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het informeren over de voortgang van de projecten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
7.3. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Stichting Entgen Luijten geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens.

Artikel 8. Slotbepalingen
8.1. De disclaimer en het privacy statement die Stichting Entgen Luijten hanteert zijn onverkort van toepassing.
8.2. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.